نگرش خود را مثبت کنید!!!

     در ساختار شخصیت ما انسانها، افکار از چنان قدرتی برخوردارند كه ميتوانند سازنده يا ويرانگر باشند، بنابراين بايد بياموزيم كه افكارمان را هوشمندانه كنترل كنيم تا در زندگي به موفقيتها و كاميابيهای بزرگینگرش خود را مثبت کنید!!!دست يابيم، يكي از اين راهكارها يادگيری روشهايی است كه باعث مثبت انديشی در ما ميشود و افكار منفی را از ما دور ميكند.

   در زير به 30 مورد از توصيه هايی كه باعث ايجاد مثبت انديشی ميشوند اشاره ميشود:

1- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشيم و خود را خوب، دانا و با ارزش بدانيم.
2-  ليستی از صفات مثبت خود تهيه كنيم و راه های تقويت آنها را بيابيم و تجربه كنيم.
3- ليستی از افكار منفی خود در طی روز تهيه و سعی كنيم برای هر فكر منفی يك فكر مثبت معادل بيابيم تا به كمك آن بتوانيم با افكار منفی مقابله كنيم.
4- سعی كنيم در گفتار و برخوردهای روزانه از كلمات و جملات مثبت استفاده كنيم، مثلا در ملاقات با ديگران به جای استفاده از كلمه "خسته نباشيد" كه دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوييم "خدا قوت" ، "شاد باشيد" و امثال اینها.
5- افكار خود را متوجه خوبيها و جنبه هاي مثبت زندگی كنيم تا به مرور مثبت نگر شويم.
6- با خوش بينی، سعی كنيم دستوراتی را به ذهن خود بدهيم كه انديشه های جديد مثبت شكل گيرند.


7- هر روز صبح كه از خواب برميخيزيم با نگاه كردن به منظره اي زيبا، روز خود را با نشاط آغاز كنيم.
8- از افراد منفی نگر يا موقعيتهايی كه باعث ايجاد افكار ناخوشايند يا منفی ميشوند دوری و يا سعی كنيم كمتر با آنها برخورد داشته باشيم.
9- به مشكلات به عنوان محكی براي ارزيابی توانايی های خود نگاه كنيم و هرگز نتيجه بدی را پيش بينی نكنيم زيرا مشكلات فقط به اندازه ای مهم هستند كه ما آنها را مهم می پنداريم.
10- به لحظات و خاطرات زيبا و دوست داشتنی گذشته خود فكر كرده و سعی كنيم آنها را تكرار نماييم.
11- از ترديد و دودلی دوري كرده و كارها را با جديت دنبال كنيم.
12- به ندای منفی درونی خود و تلقين هايی نگران كننده و مخرب ديگران بی توجه باشيم و سعی كنيم عكس آنها را انجام دهيم.


13- به قدرت بيكران خداوند ايمان داشته باشيم و با خود تكرار كنيم كه من لياقت بهترينها را دارم و با لطف خداوند به آنها خواهم رسيد.
14- از ميان اهداف خود هدفی را انتخاب كنيم كه اميد بيشتري به موفقيت آن داريم و در تلاش برای تحقق آن، به فكر تاييد يا تكذيب ديگران نباشيم.
15- در توصيف احوال و زندگی خود از كلمات مثبت استفاده كنيم.
16- در تعريف از افراد خانواده يا دوستان از كلمات مثبت و روحيه بخش استفاده كنيم.
17- از چشم و هم چشمی و حسادت كه باعث ايجاد افكار منفی ميشود دوری و سعی كنيم روشی را انتخاب كنيم که دیگران قبلا برگزیده اند و موفق شده اند.
18- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نكنيم و بدانيم كه در سايه سعی و تلاش به آنچه بخواهيم ميرسيم.


19- قدر لحظات زندگی را بدانيم و آنها را بخوبی استفاده كنيم، زيرا هرگز تكرار نخواهند شد.
20- براي تغيير اوضاع و شرايط نامساعد مربوط به خود، شخصا اقدام كنيم و مطمئن باشيم كه ميتوانيم آنها را از بين ببريم.
21- از خود انتظار بيش از حد نداشته باشيم و خود را همه فن حريف ندانيم، به عبارت ديگر، از كمال گرايی مطلق كه باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی ميشود خودداری كنيم.
22- خود را از قيد و بندهای آزار دهنده رها ساخته و ساده زندگی كنيم تا فكر و خيال آسوده ای داشته باشيم.
23- از انزوا و گوشه گيری كه باعث ايجاد افكار منفی ميشود دوری كرده و اوقات خود را در جمع خانواده و دوستان سپری كنيم.
24- هر وقت كه احساس كرديم افكار منفی به سراغمان آمده است، وضعيت خود را تغيير دهيم و به كاری سرگرم شويم.


25- ممكن است هنگام خواب در رختخواب، افكار منفی به سراغمان بيايد، پس تا خسته نشده ايم به رختخواب نرويم.
26- هرگز خود را بدبخت و ناتوان و درمانده احساس نكنيم و از مطالعه و گوش دادن به اشعار و مخصوصا آهنگهايی كه چنين احساسی را القا ميكنند خودداری كنيم.
27- اعتماد به نفس خود را در هر شرايطی حس كنيم و هرگز به ديگران اجازه ندهيم آنرا متزلزل كنند زيرا اعتماد به نفس كليد خلق تفكر مثبت است.
28- خنديدن را فراموش نكنيم، خنديدن باعث ميشود تا افكار ناراحت كننده و منفی جاي خود را به افكار مثبت و شاد بدهند.
29- بدانيم كه اجرای راهكارهای تقويت مثبت هيچ هزينه ای ندارند و به سن افراد نيز مربوط نميشوند.
30- بايد به تقويت مثبت انديشی ايمان داشته باشيم و اين شعار را هرگز فراموش نكنيم كه:

اگر افكارمان را كنترل كنيم، زندگي مان متحول ميشود