موشک بالستیک زلزال ۳

موشک بالستیک زلزال 3

دوره خدمت:۱۳۷۲ تا به حال

استفاده کننده:ایران

تولید کننده:ایران

نوع سوخت:جامد

بیشترین برد: ۲۰۰کیلومتر

نوع پایه شلیک:قابل حمل جرم راکت:2880 کیلوگرم جرم سر جنگی :900 کیلوگرم جرم سوخت:1980 کیلوگرم خطا:کمتر از 5 درصد برد بیشینه