تحول کارآفرینی در چین ۲۰۰۸

آیدا بکتاشی:

 طي سالهاي گذشته رشد نفوذ اينترنت در جامعه چين با سرعتي بسيار بالا ادامه پيدا كرده است. تحقيقات نشان ميدهد طي سالهاي آتي تاثير تجارت الكترونيك در تمام سطوح از خرد و كلان بر اقتصاد چين بسيار بيشتر از تاثيري است كه اين نوع تجارت بر اقتصادهاي غربي بر جا ميگذارد.

 

                                            تحول کارآفرینی در چین 2008

در حدود سال 1995 براي چينيها تصور خريد يك كالا (اغلب از يك غريبه) با كليك كردن يا فشار يك دكمه در صفحه كليد تصوري غيرممكن بود. همچنين اگر آنقدر خوششانس بوديد كه خط تلفن داشته باشيد، سرعت اينترنت آنقدر پايين و گران بود كه امكان انجام اين امور يا استفاده از اين ابزار براي كسب و كار غيرممكن ميشد. بانكها با اين روشها آشنا نبودند و انجام معاملات بسيار وقتگير بود. به اين ترتيب در آن سالها اينترنت يك روش مناسب براي انجام معاملات تجاري و مالي شركتها محسوب نميشد.

اما روند رو به رشد مبادلات در شكل الكترونيك در جهان به تدريج شركتهاي تجاري چين را وادار كرد اين شيوه را امتحان كنند. در سالهاي اوليه شركتها براي يافتن خريدار كالاي خود يا فروشنده مواد اوليه از اينترنت استفاده كردند. 

با ورود چين به سازمان تجارت جهاني، زمينه براي استفاده شركتهاي متوسط و كوچك اين كشور از تكنولوژي اطلاعات فراهمتر شد. طي سالهاي اوليه يعني بين سالهاي 2000 تا 2003 دو روند باعث شد تمام اقشار جامعه چين اعم از شركتها و مصرفكنندگان به استفاده از اينترنت بپردازند: نخستين نسل استفادهكنندگان از اينترنت از دانشگاهها فارغالتحصيل شدند و به جاي پرداختن به بازيهاي كامپيوتري به خريد كالا از طريق اين شبكه پرداختند.

با رشد سرانه درآمد و متنوع شدن كالاها، رفتار مصرفكنندگان تغيير كرد و زيرساختهاي لازم براي خردهفروشي اينترنتي فراهم شد. بديهي است كه با پديد آمدن اين تحولات بسياري از افراد جوياي ابزارهاي جديد كارآفريني، از اين شيوه استفاده كردند.

روند دوم آغاز سرمايهگذاري عظيم شركتهاي فعال در حوزه تجارت الكترونيك در چين بود. در نتيجه اين تحول رقابتي شديد بين شركتهاي چيني و اين شركتها پديد آمد كه به افزايش استفاده شركتهاي چيني از اين ابزار منجر شد. شركتهاي چيني براي تامين نيازهاي مصرفكنندگان وادار شدند خدمات متنوعي ارائه دهند. در سال 2007 ، 50 ميليون چيني از طريق اينترنت به خريد كالا پرداختند و براي نخستين بار ارزش مبادلات تجاري از اين طريق بيشتر از ارزش فروش كالا توسط فروشگاههاي بزرگ خردهفروشي نظير وال مارت شد. همچنين سال پيش تعداد خريداران كالا از اينترنت بيشتر از استفادهكنندگان از كارتهاي اعتباري بود.

آمارها نشان ميدهد يك ميليون كارآفرين در چين از تكنولوژي اطلاعات جهت انجام كارهاي مختلف خود استفاده ميكنند. اين افراد غير از كسانياند كه كسب و كارشان مبتني بر اينترنت است. حركت فعالان اقتصادي چين به سوي تجارت الكترونيك فرصتهاي بيشماري را هم براي چينيها و هم در سطح جهان به وجود آورده است. اين حركت همچنين ساختار تجاري چين را بيش از پيش با ساختار جهاني تجارت تلفيق كرده است. نسل جديد كارآفرينهاي چيني كسانياند كه با هزينه پايين و با استفاده از ابزارهاي جديد و پيشرفته در اقتصاد خود نقشي بزرگ ايفا ميكنند. 

مرجع: http://www.fareghotahsilan.com/wp/?p=585